เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-01-28 17:56
แท็ก 
เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPG
5.59 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: วิจัยระบบสุขภาพ 2563 Authors: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Issue Date: สิงหาคม 2564 Publisher:...
จำนวนผู้อ่าน
746

 

เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”

แนวคิด “ระบบวิจัยสุขภาพ” – “วิจัยระบบสุขภาพ”

ระบบวิจัยสุขภาพ
(Health Research System : HRS)
เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งกลไก องค์กร บุคลากร โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยเป้าหมายของงานวิจัยคือ นำผลวิจัยไปใช้สนับสนุนการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น  การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อหาสาเหตุโรค  การวิจัยทางคลินิกเพื่อทดลองยาหรือเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ในการรักษาโรค  การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ

วิจัยระบบสุขภาพ
(Health System Research : HSR)
เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ  ทั้งด้านกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านระบบบริการ  ด้านยาและเวชภัณฑ์  ด้านการเงินการคลัง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการอภิบาลระบบ และประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสุขภาพ โดยผลของการวิจัยจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรการ  กฎหมาย  นโยบายด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวม  ตัวอย่างเช่น  การวิจัยประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพ  การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบสุขภาพ ฯลฯ

วิจัยระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในระบบวิจัยสุขภาพ

วิจัย
“สร้างคน”
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”
“พัฒนาประเทศ”
เพื่อสุขภาพของประชาชน ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิจัยสุขภาพประเทศ ด้วยการร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ... และติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ที่  www.hsri.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.