เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-10-15 10:13
แท็ก 
ระยะเวลา
15 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557
เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ...
จำนวนผู้อ่าน
120

เวทีเสวนาวิชาการ
“เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ”
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต

08.30 - 09.00 น.    

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 - 09.15 น.    

กล่าวรายงาน  โดย พญ.ลัดดา  ดำริการเลิศ

พิธีเปิด โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

09.15 - 09.35 น.    

บรรยายพิเศษ “ทางเลือกและรูปแบบการออมสู่วัยสูงอายุ” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม

09.35 - 11.30 น.    

เสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ

ร่วมเสวนา โดย
- คุณอรุณี  ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.)
- คุณวันเพ็ญ จำปาจีน ผู้แทนสมาชิกกองทุนประกันสังคม มาตรา 40
- ผู้แทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
- รศ.ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   
   สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น   
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วันวิสาข์ ชูชนม์

                               ผู้สื่อข่าววิทยาการ-สาธารณสุข หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

11.30 - 12.00 น.    

แถลงข่าว : เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติ ...ความต้องการและความหวัง

โดย เครือข่ายภาคประชาชน: ผู้แทนเยาวชน ,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง, แท็กซี่,

       แม่ค้าหาบเร่, เกษตรกร, คนงาน

12.00 น.                

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน และกำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลจาก : สสส.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.