HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-03-03 16:37
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เขตสุขภาพ คืออะไร? : เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด, หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคน, เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค, วิธีหลักคือการจัดบริการ “ร่วม” มีเครื่องมือคือผังบริการ (service plan) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น บริการดีขึ้น และประทับใจขึ้นเรื่อยๆ
จำนวนผู้อ่าน
355

เกาะติดประเด็นร้อนกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้าน “การวิจัยสุขภาพ” ของการ “REFORM สวรส.” สู่บทบาทที่ครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ ในการผลักดันกฎหมายจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและวิจัยสุขภาพ 

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ม.ค.-ก.พ. 58