HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-03-03 16:37
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์...
จำนวนผู้อ่าน
445

เกาะติดประเด็นร้อนกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้าน “การวิจัยสุขภาพ” ของการ “REFORM สวรส.” สู่บทบาทที่ครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ ในการผลักดันกฎหมายจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและวิจัยสุขภาพ 

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ม.ค.-ก.พ. 58