HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-11-24 16:12
แท็ก 
HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากนี้ไปในอีก 10 ปีข้างหน้า ใครจะรู้บ้างว่าสุขภาพคนไทยจะเป็นแบบใด? ระบบการรักษาพยาบาลจะดีขึ้นหรือแย่ลง? งบประมาณด้านสาธารณสุขจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหน? หรือคุณภาพชีวิตของคนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด? ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าคิด ยิ่งในโลกยุคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ "การเตรียมตัว-เตรียมความพร้อม" เพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหา ถือเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งนี้ การที่จะเห็น "ปัญหา" ในอนาคต ก็จำเป็นที่จะต้องวาดภาพ "อนาคต" ขึ้นมาให้ได้เสียก่อน...
จำนวนผู้อ่าน
373

แบ่งบันความรู้จากเวทีงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 "วิจัยเปลี่ยนชีวิต" นำเสนอคุณค่างานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจาก สวรส. จำนวน 17 ผลงาน

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ/2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต