HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-11-24 16:12
แท็ก 
HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เขตสุขภาพ คืออะไร? : เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด, หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคน, เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค, วิธีหลักคือการจัดบริการ “ร่วม” มีเครื่องมือคือผังบริการ (service plan) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น บริการดีขึ้น และประทับใจขึ้นเรื่อยๆ
จำนวนผู้อ่าน
319

แบ่งบันความรู้จากเวทีงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 "วิจัยเปลี่ยนชีวิต" นำเสนอคุณค่างานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจาก สวรส. จำนวน 17 ผลงาน

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ/2557 : วิจัย...เปลี่ยนชีวิต