HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : วิกฤติ NCDs ภาระโรค...วาระชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2014-04-11 15:45
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปีเป็น "วันความดันโลหิตสูงโลก" โดยกำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า "โน ยัวร์ บลัด เพรสเชอร์" (Know Your Blood Pressure) คำขวัญของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย คือ "ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่" เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ และโรคไตที่มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อส่งข้อมูลการป้องกัน การคัดกรองและการดูแลรักษาไปสู่สาธารณชน
จำนวนผู้อ่าน
899

เกาะติดไปกับกระแส “สุขภาพ” ของคนไทย ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามสุขภาพ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคและการดำรงงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกช่วงอายุและเพศ นอกจากนี้ยังสะท้อนค่าใช้จ่ายรายโรคที่ประเมินจากการ
ศึกษาวิจัย แน่นอนว่านี่คือ ปัญหาที่สำคัญที่เสมือนคลื่นลูกใหญ่ในระบบสาธารณสุขที่สามารถเริ่มต้นการแก้ปัญหาได้จากตัวบุคคลและการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ และในส่วนหนึ่งของการอุดช่องโหว่ของปัญหานั้น สวรส. ก็ได้เดินหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้าเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หนึ่งในโจทย์งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปด้วย

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 57