HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : วิกฤติ NCDs ภาระโรค...วาระชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2014-04-11 15:45
แท็ก 

เกาะติดไปกับกระแส “สุขภาพ” ของคนไทย ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามสุขภาพ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคและการดำรงงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกช่วงอายุและเพศ นอกจากนี้ยังสะท้อนค่าใช้จ่ายรายโรคที่ประเมินจากการ
ศึกษาวิจัย แน่นอนว่านี่คือ ปัญหาที่สำคัญที่เสมือนคลื่นลูกใหญ่ในระบบสาธารณสุขที่สามารถเริ่มต้นการแก้ปัญหาได้จากตัวบุคคลและการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ และในส่วนหนึ่งของการอุดช่องโหว่ของปัญหานั้น สวรส. ก็ได้เดินหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้าเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) หนึ่งในโจทย์งานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปด้วย

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 57