HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 : ก้าวใหม่ สวรส. สู่ทศวรรษที่ 3 ระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-31 18:04
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เขตสุขภาพ คืออะไร? : เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด, หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคน, เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค, วิธีหลักคือการจัดบริการ “ร่วม” มีเครื่องมือคือผังบริการ (service plan) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น บริการดีขึ้น และประทับใจขึ้นเรื่อยๆ
จำนวนผู้อ่าน
391

HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล ยุทธศาสตร์การเดินทางขององค์กรอย่างคร่าวๆ ผลงานสำคัญ ตลอดจนผลลัพธ์รูปธรรมจากการดำเนินงาน รวบรวมเรียบเรียงไว้เพื่อร่วมทบทวนก่อน สวรส. จะก้าวเดินในช่วงต่อไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่ได้วางเอาไว้ ในปี 2557–2561 กับ 4 ยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการไขปัญหาไปสู่ทางออกระบบสุขภาพที่สมดุลยั่งยืน

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ต.ค.-ธ.ค. 56