HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 : ก้าวใหม่ สวรส. สู่ทศวรรษที่ 3 ระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-31 18:04
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม : นักวิจัยที่ทำการทบทวนเห็นว่าธรรมนูญฯ ฉบับนี้เน้นข้อเสนอให้รัฐทำ แต่ก็ไม่ได้มีกลไกในการระบุว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ควรทำอย่างไร ในขณะที่ธรรมนูญฯเน้นหลักการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ควรใช้ wording “ให้รัฐ”
จำนวนผู้อ่าน
247

HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล ยุทธศาสตร์การเดินทางขององค์กรอย่างคร่าวๆ ผลงานสำคัญ ตลอดจนผลลัพธ์รูปธรรมจากการดำเนินงาน รวบรวมเรียบเรียงไว้เพื่อร่วมทบทวนก่อน สวรส. จะก้าวเดินในช่วงต่อไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่ได้วางเอาไว้ ในปี 2557–2561 กับ 4 ยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการไขปัญหาไปสู่ทางออกระบบสุขภาพที่สมดุลยั่งยืน

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ต.ค.-ธ.ค. 56