HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 : ก้าวใหม่ สวรส. สู่ทศวรรษที่ 3 ระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-31 18:04
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เติมเต็ม "ระบบสุขภาพ" ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว
จำนวนผู้อ่าน
354

HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล ยุทธศาสตร์การเดินทางขององค์กรอย่างคร่าวๆ ผลงานสำคัญ ตลอดจนผลลัพธ์รูปธรรมจากการดำเนินงาน รวบรวมเรียบเรียงไว้เพื่อร่วมทบทวนก่อน สวรส. จะก้าวเดินในช่วงต่อไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่ได้วางเอาไว้ ในปี 2557–2561 กับ 4 ยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการไขปัญหาไปสู่ทางออกระบบสุขภาพที่สมดุลยั่งยืน

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ต.ค.-ธ.ค. 56