HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 : ก้าวใหม่ สวรส. สู่ทศวรรษที่ 3 ระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-31 18:04
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากนี้ไปในอีก 10 ปีข้างหน้า ใครจะรู้บ้างว่าสุขภาพคนไทยจะเป็นแบบใด? ระบบการรักษาพยาบาลจะดีขึ้นหรือแย่ลง? งบประมาณด้านสาธารณสุขจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหน? หรือคุณภาพชีวิตของคนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด? ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าคิด ยิ่งในโลกยุคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ "การเตรียมตัว-เตรียมความพร้อม" เพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหา ถือเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งนี้ การที่จะเห็น "ปัญหา" ในอนาคต ก็จำเป็นที่จะต้องวาดภาพ "อนาคต" ขึ้นมาให้ได้เสียก่อน...
จำนวนผู้อ่าน
279

HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล ยุทธศาสตร์การเดินทางขององค์กรอย่างคร่าวๆ ผลงานสำคัญ ตลอดจนผลลัพธ์รูปธรรมจากการดำเนินงาน รวบรวมเรียบเรียงไว้เพื่อร่วมทบทวนก่อน สวรส. จะก้าวเดินในช่วงต่อไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่ได้วางเอาไว้ ในปี 2557–2561 กับ 4 ยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการไขปัญหาไปสู่ทางออกระบบสุขภาพที่สมดุลยั่งยืน

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ต.ค.-ธ.ค. 56