HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : ร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-31 16:44
แท็ก 
รูปประกอบ ปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ Authors: เดชรัต สุขกำเนิด Issue Date: Sep-2556 Publisher...
จำนวนผู้อ่าน
205


HSRI-FORUM ฉบับนี้มาพร้อมกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญ ที่จะเกิดในปี 2557 ในวาระที่ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552” ย่างก้าวมาบรรจบครบ 5 ปี ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพ ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านนโยบาย คือ สช. กับองค์กรทางวิชาการ คือ สวรส. ในการดำเนินโครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ ธรรมนูญฯ

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ส.ค. 56