HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 : ผลักดัน–พัฒนา ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ วิจัย R2R

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-21 09:53
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม...
จำนวนผู้อ่าน
352


HSRI-FORUM ฉบับนี้ย้อนไปสู่บรรยากาศ “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเครือข่ายองค์กรภาคี ความน่าสนใจของเวที R2R ในปีนี้ แตกต่างไปจากปีก่อนๆ โดยจะได้เห็นความพยายามในการส่งเสริมให้เกิดวิถีทำงานวิจัยจากงานประจำ เพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาในระดับองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะเข้าไปมีบทบาทสำคัญภายในกระทรวงสาธารณสุข หรือแม้แต่ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต กับการก้าวสู่ 1 ทศวรรษ ของงานวิจัย R2R ที่น่าติดตาม

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ก.ค. 56