HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ : สวรส. จัดการความรู้ พัฒนาระบบสุขภาพไทย ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-03-27 14:34
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
239

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ เดือนมีนาคม 2556 เปิดพื้นที่แบ่งปันความรู้...แนะนำเครือสถาบันทั้ง 7 แห่งของ สวรส. และแผนงานวิจัยของ สวรส. ที่มีส่วนร่วม“สร้าง – จัดการความรู้” เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย...ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้รับรู้ว่า หลังบ้านของเราเป็นอย่างไร แต่ละหน่วยงานมีภารกิจอะไร รวมถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาของระบบสุขภาพในระยะต่อไป

  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ มี.ค. 56