HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 : สู่ความเป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-02-07 12:35
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน Authors:...
จำนวนผู้อ่าน
204

 

 


HSRI FORUM ฉบับที่ 7 นำเสนอเรื่อง ‘สู่ความเป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพคนพิการ’ สะท้อนภาพให้เห็นว่าคนพิการในสังคมไทยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ความเหลื่อมล้ำในเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการของ 3 กองทุน

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 55