HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-12-04 10:09
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาทบทวนทางเลือกของระบบการจ่ายค่าตอบแทน จัดทำภาพอนาคตของระบบการสร้างแรงจูงใจและใช้กระบวนการสานเสวนาหาทางออกอันจะนำไปสู่ข้อยุติในการตัดสินใจด้วยฉันทามติ
จำนวนผู้อ่าน
266


HSRI FURUM ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ นำเรื่อง 3 ระบบกองทุนสุขภาพ มาเสนอให้เห็นความเป็นมาและความแตกต่าง พร้อมนำเสนอให้เห็นความคืบหน้าของมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน ทั้งยังมีมุมมองและความเห็นเรื่องการจัดการและบริหารกองทุนสุขภาพจากผู้ทำงานวิชาการ ตลอดจนประเด็นความท้าทายในอนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพไทย

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ย. 55