HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 : เดินหนาสูการควบคุมคายา ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-30 15:53
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย Authors: วินิต อัศวกิจวิรี; ชะอรสิน...
จำนวนผู้อ่าน
204

HSRI FURUM ฉบับเดือนตุลาคมนี้ เกาะกระแสในประเด็นการควบคุมค่ายาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยใช้จ่ายค่ายารักษาโรครวมกันปีละหลายแสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี “มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” จึงเป็นอีกหนึ่งงานท้าทายที่จะนำไปสู่การเดินหน้าควบคุมและลดค่าใช้จ่ายยาที่เกินความจำเป็น

 

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ต.ค. 55