HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : บทเรียนจากประสบการณ์ มหาอุทกภัย 2554

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-02 16:07
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
จำนวนผู้อ่าน
173

HSRI FURUM ฉบับเดือนกันยายนนี้ นำเสนอประเด็นปัญหาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะแนวคิดการรับมือภัยพิบัติในขอบเขตบริการการแพทย์และสาธารณสุข ที่หลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์การรับมือกับอุทกภัยในปี 2554 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ก.ย. 55