HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-08-29 11:32
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพประกอบไปด้วย การให้บริการ บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการคลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล ระบบสุขภาพที่ดีจะส่งมอบงานบริการสุขภาพตามความจำเป็นของประชาชน โดยมีกลไกการคลังที่เข้มแข็ง มีบุคลากรดี มีความพร้อมในจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้
จำนวนผู้อ่าน
588

 

จุลสาร HSRI Forum ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ‘แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559’ เป็นรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ดำเนินงานมาได้ 5 ปีหรือถือเป็นครึ่งทางของแผน ดังนั้นจึงได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 5 ปีที่เหลือเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป  

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ส.ค.-ธ.ค. 55