HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-08-29 11:32
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
9 สาขาวิชาชีพสุขภาพ จับมือเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ เน้นเรียนรู้ประสบการณ์จริง ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการตั้งแต่ต้นทางการผลิต จากสถาบันการศึกษาจนถึงการทำงานจริงในพื้นที่ มุ่งแก้ปัญหาการผลิตบุคลากรสุขภาพแบบแยกส่วน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สู่การสร้างทีมสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ใช้ชุมชนเป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จำนวนผู้อ่าน
365

 

จุลสาร HSRI Forum ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ‘แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559’ เป็นรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ดำเนินงานมาได้ 5 ปีหรือถือเป็นครึ่งทางของแผน ดังนั้นจึงได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 5 ปีที่เหลือเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป  

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ส.ค.-ธ.ค. 55