HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : ถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่ อปท. บทเรียนและข้อเสนอ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-07-16 22:02
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : ถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่ อปท. บทเรียนและข้อเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” วันที่ 11 มิถุนายน 2558...
จำนวนผู้อ่าน
127
 
จุลสาร HSRI Forum ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ พบกับเรื่องการถ่ายโอนสถานีอนามัย  การกระจายอำนาจด้านสุขภาพไปสู่ท้องถิ่น จริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโครงสร้างทางอำนาจ ฉะนั้นในระหว่างนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีคิด ทบทวนและปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุคและสถานการณ์ ตลอดจนให้เวลากับการเตรียมความพร้อมและ การทำความเข้าใจกับสิ่งใหม่สิ่งนี้ สวรส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้ติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา อย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมสรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย 28 แห่ง ขึ้น เพื่อนำประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งเวทีนี้มีข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคตอย่างไรนั้น พลิกอ่านได้จากรายงาน พิเศษในฉบับ นอกจากนี้ HSRI Forum ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยฉบับนี้หยิบผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ภายใต้หัวข้อ ‘การเปรียบเทียบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงและต้นทุน ระหว่างการดูดเสมหะด้วยระบบเปิดกับระบบปิดในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลเสนา’ มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งเป็นผลงานจากการประกวดในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด ‘วิถี R2R : เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร’ ต่อกันด้วยต้นกล้าต้นแบบการแปลงแนวคิดการถ่ายโอนสู่การปฏิบัติของสถานีอนามัยตำบล หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี กับปฏิบัติการเชิงรุกงานสุขภาพ และการเตรียมแผน “เอาอยู่” รับมือน้ำท่วม และอีกหลายเรื่อง ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ในฉบับนี้