HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ วิกฤตและทางออกของสังคมไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-06-18 16:57
HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ วิกฤตและทางออกของสังคมไทย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/hsri-...
- bytes
ดาวน์โหลด
201 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
265
พื้นที่แบ่งปันความรู้  สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
จุลสาร HSRI Forum ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่อง “เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ วิกฤตและทางออกของสังคมไทย” ท่านสามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ไปอ่านได้จากลิงก์ด้านบน สื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถพกพาไปอ่านได้สะดวกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน และคอยติดตามฉบับต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้...