ต้องออกกำลังกาย หนักแค่ไหน นานแค่ไหน ถึงจะมีผลดีต่อสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-05-14 10:33
แท็ก 
รูปประกอบ เด็กผู้ชายกำลังวิ่ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) ชวนครอบครัวรักสุขภาพทำกิจกรรมในวันแม่ที่ 12 สิงหาคม 2557
จำนวนผู้อ่าน
2264

“ทุกวันนี้ท่านออกกำลังกายถูกต้องตามหลักของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แล้วหรือยัง” คำถามนี้คงสร้างความสงสัยให้กับหลายท่าน งานวิจัยของ สสส.เรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนไทย” ได้สรุปความหมายและประเภทของพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไว้ดังนี้

พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันในทุกลักษณะของกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งทำได้ในแบบต่างๆ เช่น เดิน วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เต้นแบบแอโรบิก ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 ประเภท ได้แก่

1. พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไป  ได้แก่ การออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติตามหลักการออกกำลังกายโดยทั่วไป ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการออกกำลังกายและข้อห้ามในการออกกำลังกาย

2. พฤติกรรมการออกกำลังกายตามเกณฑ์องค์ประกอบ ได้แก่ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกให้ได้ตามเกณฑ์องค์ประกอบของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ

  •  ความถี่     ควรทำประจำสม่ำเสมออย่างน้อยวันเว้นวัน หรือ 3 วันต่อสัปดาห์
  • ระยะเวลา  ควรออกกำลังกายครั้งละประมาณ 30 นาที
  • ความหนักเบา   ควรออกกำลังกายให้มีความหนักระดับปานกลาง คือ  เหนื่อยแต่ยังพอพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จบประโยค หรือออกกำลังกายด้วยความแรงระดับหนัก คือ  เหนื่อยหอบหรือไม่สามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จบประโยคขณะออกกำลังกาย

3. พฤติกรรมการสนับสนุนเพื่อนให้ออกกำลังกาย ได้แก่ การชักชวน สนับสนุนเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวให้ออกกำลังกาย โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม ทั้งทางกายและทางวาจา พฤติกรรมทางกาย เช่น ขัดขวางไม่ให้เพื่อนทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วนำพาเพื่อนไปออกกำลังกายแทน สนับสนุนให้เพื่อนทำพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ไปฟังบรรยายหรือดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกกำลังกาย พฤติกรรมทางวาจา เช่น ชักชวน, ให้กำลังใจ, กระตุ้น, หรือส่งเสริมให้เพื่อนออกกำลังกาย อาจแนะนำหรือให้คำปรึกษาเพื่อนเรื่องการออกกำลังกาย สนับสนุนยกย่องและชมเชยเมื่อเพื่อนไปออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องควรจะมีพฤติกรรมทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว หากสามารถปฏิบัติได้ครบแสดงว่าท่านเป็นผู้มีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ที่มา : ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา
ข้อมูลจาก : kidmak.com

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.