เรียนรู้การเล่น-ออกกำลังกายของเด็กเล็ก

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-05-08 15:58
แท็ก 
รูปประกอบเป็นรูปกลุ่มเด็กเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คนไทยเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพร่างกายสูงขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตของคนเราพึ่งพาเครื่องทุ่นแรงมาก และเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ซึ่งจากสถิติพบว่า เราใช้เวลานอนพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง ที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง หมดไปกับการนั่ง 60-80%
จำนวนผู้อ่าน
767

          การเล่นของเด็ก เป็นวิธีการเรียนรู้ อย่างหนึ่งโดยธรรมชาติ การเล่นของเด็กที่แท้จริงต้องเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระทั้งทางกาย ทางความคิด และทางสังคม เด็กจะมีความสุขเมื่อได้เล่น โดยธรรมชาติเด็กต้องการเล่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทำให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุผล การเล่นช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่วิธีการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นำไปสู่การรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ์ถ่ายทอดจินตนาการ

          เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการเล่นผ่านทางประสาทสัมผัสการเล่นของเล่น ได้สังเกตเห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงของสิ่งต่างๆ ที่เล่น ได้เรียนรู้รูปร่าง ขนาดความหยาบ ความละเอียดของวัตถุของเล่นนั้น
          ผู้ปกครองควรจัดเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้มีการออกกำลังกายเคลื่อนไหว เช่น การคืบคลาน การเกาะเดิน หรือการวิ่งในที่โล่งกว้าง บรรยากาศถ่ายเท และคำนึงถึงความปลอดภัย เพราะการเล่น การออกกำลังกายมีความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กแต่ละวัยเกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนานได้สำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้แสดงออกเลียนแบบท่าทางต่างๆ

          ผู้ปกครองควรให้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ  ให้เด็กๆ สามารถเล่นและออกกำลังกายไปด้วยในขณะเดียวกัน หากเห็นว่าเด็กร่าเริงแจ่มใส สนุกเพลิดเพลิน แสดงว่าการเล่น  และการออกกำลังกายของเด็กอยู่ในระดับพอดี ซึ่งจะเกิดผลดีทำให้เด็กคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาได้ดี

          ทั้งนี้ ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ และระมัดระวังการเล่นที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือการเลียนแบบที่อาจทำให้เด็กใช้ความรุนแรง เช่น การเล่นโลดโผนรุนแรง การเลียนแบบที่ไม่ดี เช่น เล่นอาวุธ หรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ที่สูง ถนน ใกล้น้ำ เป็นต้น หลังจากการเล่นและออกกำลังกายแล้วควรมีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

          ข้อเสนอแนะในการเลือกของเล่น
          1.เลือกของเล่นที่ปลอดภัย คงทน ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม ใช้สีที่ไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรงคงทน ทำความสะอาดได้ง่าย มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับเด็ก
          2.เหมาะสมกับวัย สีสันสดใส มีประโยชน์รอบด้าน และเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย
          3.หลีกเลี่ยงการให้ของเล่นที่มีขนาดเล็กกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบหยิบของเล่นเข้าปาก
          4.หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมความก้าวร้าวรุนแรง เช่น ของเล่นที่เป็นอาวุธ
          5.มีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น มอก.6.ของเล่นไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อของราคาแพง ของเล่นที่พ่อแม่ทำเองจากวัสดุที่มีในบ้าน หรือมีการพูดคุยหยอกล้อ การเล่านิทาน ร้องเพลง การทายปัญหา จะเป็นการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างดีและมีคุณค่ามากสำหรับลูก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้า 14

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.