ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-09-13 16:44
ระยะเวลา
04 พฤศจิกายน 2559 ถึง 06 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
จำนวนผู้อ่าน
310

            การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy) ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 โดย เปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือ บทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
             บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสถาบันนั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้าเพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการฯ จัดได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความฯ ในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท หรือ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) ตลอดจนจะได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

 

 

กำหนดเวลาของการส่งบทความ
ส่งบทความ ส่งแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ พร้อมกับบทความมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า **ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559** (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความ
แจ้งผลการพิจารณาบทความและตอบรับให้พิมพ์เผยแพร่บทความ **ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9505

นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง (พนักงานบรรณรักษ์ สถาบันพระปกเกล้า)
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9673

เว็บไซต์: www.kpi.ac.th
Email address: KPIcongress18@kpi.ac.th หรือ teeraphan@kpi.ac.th
http://kpi.ac.th/kpicongress18-call-for-papers59.html

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.