งานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 จิตตปัญญาศึกษา...จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-03-30 16:59
ระยะเวลา
15 ธันวาคม 2559
งานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 จิตตปัญญาศึกษา...จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน
จำนวนผู้อ่าน
272

          ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8) จิตตปัญญาศึกษา...จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน (Contemplative Education : From Seedlings to Blossoms) วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหิดลสิทธาคาร และ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

 

          การประชุมวิชาการประจำปี จิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนประสบการณ์อันหลากหลายของ “เมล็ดพันธุ์จิตตปัญญา” ต่างๆ ที่ถูกปลูกหว่าน หยั่งราก งอกงาม จนมาถึงวันนี้ที่ผลิดอกซึ่งครบสิบปีพอดี ภายใต้ชื่องาน “จิตตปัญญาศึกษา : จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน (Contemplative Education : From Seedlings to Blossoms)” โดยเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกัน พื้นที่การเสวนาทางความคิด พื้นที่การเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนการสานสัมพันธ์เครือข่ายของผู้ทำงานเชิงมิติด้านในและการขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญา เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจริง เพื่อการมอบคืนความเป็นมนุษย์ที่แท้ให้แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          พร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ce.mahidol.ac.th/conference/2016/

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.