สพว. ร่วมกับ สวรส. จัดงาน This's ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-09-14 13:32
ระยะเวลา
22 กันยายน 2558
สพว. ร่วมกับ สวรส. จัดงาน This's ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ
จำนวนผู้อ่าน
148

          สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงาน “This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างโอกาสสร้างธุรกิจคนพิการและเชิญชวนให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการสนับสนุนสินค้าของคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนคนพิการมีโอกาส พึ่งพาตนเองได้

          สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังการเสวนา “การสร้างอาชีพคนพิการให้ยั่งยืน ด้วยหัวใจ CSR” และรับฟังการนำเสนอสินค้า รวมทั้งให้ความเห็นแก่คนพิการในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ได้ หรือพิจารณาสนับสนุนสินค้าของคนพิการเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในวันจัดงานดังกล่าว ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.00 น.

          ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันทางโทรสารหมายเลข 0-2986-9366 หรือทางอีเมล์ ismedtraining@gmail.com หรือหากท่าน มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ท่านสามารถสอบถามโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-450-2624 (วาสนา) สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านเข้าร่วมงานในครั้งและขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูง

 

URL ใบสมัคร : https://www.img.in.th/image/Gi2

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.