สวรส. โชว์ 6 นวัตกรรมการแพทย์ – สาธารณสุข ใน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-08-17 14:46
ระยะเวลา
16 สิงหาคม 2558 ถึง 20 สิงหาคม 2558
สวรส. โชว์ 6 นวัตกรรมการแพทย์ – สาธารณสุข ใน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558”
จำนวนผู้อ่าน
232

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะสมาชิกเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ – สาธารณสุข ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 พร้อมชมผลงานนักวิจัยไทยกว่า 400 ผลงาน ระหว่าง 16 – 20 สิงหาคมนี้ฟรี ที่บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดคือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศในการนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพซึ่งเป็นผลผลิตจากการวิจัยมาสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมี”นกเจ้าฟ้า”เป็นมาสคอทของงาน

          กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถโครงการฟาร์มตัวอย่างแบบผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรีนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ นิทรรศการของพระบรมวงศานุวงศ์นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศรวมแล้วมากกว่า 130 หน่วยงาน นำเสนอผลงานมากกว่า 400 ผลงาน

          สำหรับในปีนี้ สวรส. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยมุ่งเป้า จำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย

 • 1. โครงการคุณลูก แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
 • 2. โครงการเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์และคลาวด์
 • 3. โครงการการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ บริการยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • 4. โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่นทางจมูกในเชิงพาณิชย์
 • 5. โครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ
 • 6. โครงการ การพัฒนาและประเมินตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทางห้องปฏิบัติการ (DTS)

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.