เสวนากระตุกต่อมคิด : กระจายอำนาจแล้ว...ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-06-10 11:57
ระยะเวลา
11 มิถุนายน 2558
เสวนากระตุกต่อมคิด : กระจายอำนาจแล้ว...ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน
จำนวนผู้อ่าน
51

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา
"กระตุกต่อมคิด : กระจายอำนาจแล้ว...ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน"
ในงานประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย
ในโอกาส ๙ ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องย่อยที่ ๒ แซฟไฟร์ ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี

 

การกระจายอำนาจที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่ ผู้เกี่ยวข้องมีการปรับวิธีคิดว่า “การกระจายอำนาจ” คือ การแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาวะและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือยัง ?


ร่วมการเสวนาโดย

  • รศ.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า : ผลการศึกษาวิจัย “การกระจายอำนาจ” มิติสุขภาพ ก้าวไปถึงไหน ออกแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับประเทศไทย
  • รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ประเมินการกระจายอำนาจ จาก “อิฐก้อนแรก : สถานีอนามัยถ่ายโอน” อำนาจ – หน้าที่ – บริการสุขภาพ เป็นไปดั่งคาดหวังหรือไม่?
  • นพ.อำนวย กาจีนะ กระทรวงสาธารณสุข : สธ. มองกระจายอำนาจด้านสุขภาพอย่างไร ? ข้อเสนอ/ทำอย่างไรเมื่อกระจายอำนาจแล้ว ปชช. จะได้ประโยชน์
  • ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้กำหนดนโยบายระดับ อปท. เมื่อภาคท้องถิ่นจับงานด้านสุขภาพ จะสนองงาน จัดสรรทรัพยากร รับใช้ ปชช. อย่างไร ?
  • นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพิษณุโลก : เมื่อท้องถิ่นสร้างสถานบริการสุขภาพ “ระดับปฐมภูมิ” โดยไม่รอกระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : หน่วยสื่อสารความรู้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นายศุภฑิต สนธินุช (ดิษ) โทร ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๔๖ / ๐๘๙ ๐๕๐ ๑๑๖๕

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.