สานเสวนา การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-02-04 09:15
แท็ก 
ระยะเวลา
05 กุมภาพันธ์ 2558
Poster_Reform HSRI
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
232.88 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมระดมสมองเรื่อง “การศึกษาการวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลังคน และความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับเขต จังหวัดและอำเภอ” โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวรส. พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และคณะนักวิจัย นำเสนอข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังของบุคลากร ณ ห้องประชุมสุปัญญา อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จำนวนผู้อ่าน
105

กำหนดการสานเสวนา
“การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1 / 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ภายในกระทรวงสาธารณสุข

13.00 – 13.10 น.    ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม  โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)
13.10 – 13.30 น.    สรุปหลักการ สาระสำคัญ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ
                               โดย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นพ.ภูษิต ประคองสาย)
13.30 – 14.30 น.    ชวนกันมองภาพใหญ่ด้านการวิจัยสุขภาพของประเทศ
•    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)
•    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เทียม อังสาชน)
•    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)
•    เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นพ.วินัย สวัสดิวร)
•    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
•    ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์)
•    ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ)
14.30 – 15.00 น.    ถามมา - ตอบไป : (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.