การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-09-24 16:23
แท็ก 
ระยะเวลา
26 กันยายน 2557
รูปคนกำลังเขียนหนังสือ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
132.14 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
111.35 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส่งผลต่อความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ปัญหาต่างๆ มาเป็นลำดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาเชิงระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงเร่งทำการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำทางเลือกของการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม.
จำนวนผู้อ่าน
1518

โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล

          เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีการร่วมดำเนินการบริหารภายใต้แผนการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประเทศในด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของประเทศโดยการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์และสังคม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา บุคลากรทางการวิจัย ทั้งนี้โจทย์วิจัยและแผนการวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบ สนองในการการพัฒนาประเทศ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เกิดสัมฤทธิผล

          ภายใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวการแพทย์ เพื่อการต่อยอดงานวิจัยและการนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด พบว่าปัญหาที่สำคัญคือ โจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ ขาดเนื้อหาและแนวทางที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลงานวิจัยเพื่อการนำ ไปประโยชน์จริงทั้งสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น ขาดการทบทวนวรรณกรรมที่บ่งชี้ว่าโครงการวิจัยนั้นเป็นความต้องการหรือมี ประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร ขาดการติดตาม state-of-the-art technological innovation ขาดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงพาณิชย์ ขาดการศึกษาข้อมูลจากการจดสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ เพื่อการวิจัยต่อยอด  ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง มาตรฐานประเภทต่างๆ ในห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้ในกรณีโครงการที่มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกซึ่งจะต้องดำเนินการ วิจัยในคน นักวิจัยจะต้องตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพรวมถึงการป้องกันและ ดูแลจากเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการวิจัยแก่ผู้ยอมตน เข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัย  การประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการประกัน (subject liability) เพื่อคำนวณต้นทุนการวิจัย  ดังนั้นในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางคลินิก นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการดำเนินการ ตามระเบียบวิธีวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน รวมถึงต้องมีการกำหนดงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามเป้าประสงค์ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้าง งานวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการ วิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย

          จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  วช. และ สวรส. จึงเห็นความจำเป็นของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และความเข้าใจ ถึงแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชี วเวชศาสตร์เพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสู่สังคม ตลอดจนเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกี่ยวกับจริยธรรมการทำวิจัยในคน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและลดความเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานวิจัย ส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยที่ก่อเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

          เนื่องจากเนื้อหาแนวทางรวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยทางคลินิก มีรายละเอียดที่แตกต่างกันมาก จึงเห็นควรที่จะจัดการฝึกอบรมโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างถูกต้องตามกรอบวิจัยที่กำหนดไว้ของโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและ ชีวเวชศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม : วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9:00 - 17:00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามประเด็นของกรอบวิจัยมุ่งเป้า
3. แหล่งทุนได้คำถามวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย และโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของ โครงการวิจัยมุ่งเป้า

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.