อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2014-06-13 17:15
ระยะเวลา
18 มิถุนายน 2557
กำหนดการอบรมการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย กราฟฟิคโมชั่น
จำนวนผู้อ่าน
227

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ : มีดี-มีเดีย : ปั้นเด็กดี – เป็นเด็กดัง
หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย กราฟฟิคโมชั่น
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศษ 3304
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วันที่ 18 มิถุนายน 2557
8.30-9.00    ลงทะเบียน
9.00-10.30    - ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
                   - จิตวิทยาการเรียนรู้และกระบวนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย
วิทยากร ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.30.10.15  พักรับประทานอาหารว่าง    
10.15-12.00  - การวางแผนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
- การเขียนสคริป (Script), บทภาพ (Storyboard)
- ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียสำหรับงานด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว   Animation,
3D Animation วิทยากร  อาจารย์ สิทธิชัย ลายเสมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30  - ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียสำหรับงานด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว   Animation, 3D Animation
- ปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมีเดียแบบเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยากร อาจารย์ สิทธิชัย  ลายเสมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30  - ปฏิบัติการออกแบบสื่อมัลติมีเดียแบบเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารสุขภาพ จากโจทย์งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วิทยากร ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น อาจารย์ สิทธิชัย ลายเสมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.