อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2014-05-26 10:37
ระยะเวลา
04 มิถุนายน 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรที่ 2
จำนวนผู้อ่าน
180

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ : มีดี-มีเดีย : ปั้นเด็กดี – เป็นเด็กดัง หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การออกแบบและผลิตงาน Graphic เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วันที่ 4 มิถุนายน 2557
8.30-9.00  ลงทะเบียน
9.00-10.30  กราฟิกและการสื่อสาร  ทฤษฎีการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบกราฟิก การกำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Thingking) วิทยากร ผศ.ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.30.10.15  พักรับประทานอาหารว่าง    
10.15-12.00  ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร / ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบและสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นหลักการสื่อความหมายและหลักทัศนศิลป์ วิทยากร อาจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30  ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบและสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทบิตแมพ (Bitmap) และประเภทเวกเตอร์ (Vector) สำหรับผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร / ปฏิบัติการออกแบบสื่อโปสเตอร์ Info Graphic วิทยากร อาจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30  ปฏิบัติการออกแบบสื่อโปสเตอร์ Info Graphic จากโจทย์วิจัยสุขภาพ วิทยากร อาจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.