ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ สวรส.

“ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ”

พันธกิจ สวรส.

“เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการ ความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ”

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2558-2562 ()

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ()

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2555 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2556 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2557 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2558 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2559 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2560 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2561 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2562 (

สรุปผลดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัย

ติดตามงบประมาณ 2560 (

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2560 ( )

ติดตามงบประมาณ 2561 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2561 ( )

update! ก.ค. 2562