ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ สวรส.

“ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย”

พันธกิจ สวรส.

“พัฒนาระบบวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2558-2562 ()

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ()

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2555 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2556 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2557 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2558 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2559 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2560 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2561 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2562 (

แผนงบประมาณการเงิน

ปีงบประมาณ 2560 (

สรุปผลดำเนินงาน ตามแผนฯ

ปีงบประมาณ 2560 (

update! ก.ค. 2561