ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ สวรส.

“ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”

พันธกิจ สวรส.

“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”

แผนยุทธศาสตร์

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2565-2569 ()
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ()

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2555 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2556 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2557 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2558 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2559 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2560 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2561 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2562 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2563 ( ) 

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2564 ( ) 

สรุปผลดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัย

ติดตามงบประมาณ 2560 (

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2560 ( )

ติดตามงบประมาณ 2561 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2561 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2562 ( )

 

update! ก.ค. 2564