แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ

แผนงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สวรส.  (เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555) ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าหมายด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์  โดย วช. จัดสรรงบประมาณดำเนินการ  ส่วน สวรส. ทำหน้าที่พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมกับการพัฒนากลไกการบริหารนโยบายวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ   กรอบเนื้อหาการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพมี 11 แผนงานย่อย ได้แก่

 1. วิจัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2. วิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผู้สูงอายุ
 3. การพัฒนาระบบปฏิบัติการ หรือระบบข้อมูล เพื่อประกอบการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงสถานการณ์สาธารณภัย และภัยพิบัติ 
 4. การป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 5. การป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 6. วิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ  
 8. วิจัยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
 9. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 10. วิจัยเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
 11. การพัฒนาระบบมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพทางการแพทย์ สวรส. 

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนทุนวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบโจทย์วิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์
 2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนากลไกการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผลได้

 1. กรอบโจทย์การวิจัย ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ที่มุ่งเป้าให้เกิดการตอบสนองต่อปัญหาที่สำคัญ และเร่งด่วนของประเทศ 
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกรอบโจทย์การวิจัยที่ประกาศให้การสนับสนุน 
 3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการทำงานแบบสหสาขา/ สหสถาบัน เพื่อให้เกิดการวิจัย และการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ

นายธีรธัช กันตามระ

ติดต่อ

hsri@hsri.or.th

 

งานวิจัยในแผนงาน