แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

แผนงานนี้มีเป้าหมาย เสริมพลังอำนาจและความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญของระบบสุขภาพโดยรวม อันจะนำไปสู่การการมีความสุขและการพึ่งพาตนเองได้ของประชานในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้จะดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2557-2559 ในลักษณะการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถแสดงภาพเชิงระบบได้ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตำบล พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขยายผล 

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 2. จัดการความรู้จากการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 3. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 4. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์

และมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือ

 1. ส่งเสริมความร่วมมือของทุกองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
 2. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจพัฒนาของตนเอง
 3. สนับสนุนให้ภาคีหลักของระบบสุขภาพชุมชนได้ปฏิบัติการสร้างสุขภาพให้ประชาชนอย่างมีส่วนร่วม
 4. จัดการความรู้เพื่อให้ได้ ชุดประสบการณ์และแนวทางการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เครื่องมือหรือนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ชุดความรู้ที่แสดงผลได้ทางสุขภาพของประชนที่เกิดจากปฏิบัติการของระบบสุขภาพชุมชน

ผลได้

 1. ทะเบียนและข้อมูลตำบลต้นแบบสุขภาวะและเครือข่าย
 2. ชุดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการขยายผล
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ทพ. จเร วิชาไทย

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน