แผนงานเพื่อลดปัจจัยที่ก่อภาระโรค 3 อันดับแรก และปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ

ปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพในปัจจุบัน เปลี่ยนจากโรคติดเชื้อมาเป็นโรคไม่ติดต่อ อันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคและการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยการเจ็บป่วยอันดับแรกที่คร่าชีวิตคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงอันได้แก่ เพศสัมพันธ์สุ่มเสี่ยง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย ไม่สวมหมวกนิรภัย และบริโภคอาหารที่ทำลายสุขภาพนำไปสู่ภาวะ Metabolic syndrome นอกจากนี้ถึงแม้จะมีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้ แต่ก็ยังประสบปัญหาโรคอุบัติใหม่ และโรคที่เคยควบคุมได้กลับมาเป็นปัญหาใหม่ รวมถึงยังมีปัญหาตั้งครรภ์และคลอดจากวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น และมักพบคลอดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักตัวน้อย พบความพิการแต่กำเนิดในกลุ่มดังกล่าวในอัตราที่สูง ซึ่งมีผลระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตเด็กเหล่านั้น อันจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นปัญหาสำคัญต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนงาน/ โครงการวิจัยรองรับ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งไปสู่การลดปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดภาระโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ
  2. ส่งเสริมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลได้

  1. องค์ความรู้จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม หรือโรคที่เป็นปัญหาสุขสำคัญตามกลุ่มวัย
  2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวกัน และการร่วมกันวางแผนงานวิจัยให้ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์
  3. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยที่สามารถขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติในการแก้ปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

.......

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน