แผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเชียวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

(Asia Partnership for Emerging Infectious Disease Research : APEIR)

แผนงาน APEIR มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครือข่ายผู้นำการศึกษาวิจัยป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำของทวีปเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและจัดการความรู้ เสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย และพัฒนาเครือข่ายในประเทศและในภูมิภาค รวมทั้งขับเคลื่อนความรู้สู่นโยบาย เครือข่าย APEIR เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง 6 ประเทศ (ไทย จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว และกัมพูชา) ในช่วงปี 2009-2011 ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนก แล้วเสร็จรวม 5 เรื่อง ขณะนี้ ( 2013-2016 ) กำลังดำเนินการศึกษาวิจัย  4 ชุดโครงการ คือ 1) ชุดโครงการวิจัยเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR รวม 5 โครงการย่อยดำเนินการศึกษาในประเทศไทย จีน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย) 2) ชุดโครงการวิจัย Wildlife Trade (รวม 5 โครงการย่อยในประเทศไทย จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา) 3) Knowledge Translation และ 4) ชุดโครงการวิจัย Joint APEIR-MBDS: Transmission of Pathogens with Biosecurity concern in SEA Cross Borders: Problem, Risk Factors & Policy Implication ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก IDRC (Canada’s International Development Research Centre) และ GPP (Global Partnership Program, Foreign Affairs and International Trade Canada)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน    

ดร.ภญ. นพคุณ ธรรมธัชอารี

ติดต่อแผนงาน    

hsri@hsri.or.th

Website 

www.apeiresearch.net

งานวิจัยในแผนงาน