ภาคีเครือข่าย

 • เครือข่ายงานวิจัย

  • สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

   สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญอ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

   เบอร์โทรศัพท์: 02-832-9269 โทรสาร: 02-832-9261

  • สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.)

   สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.)

   แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ (ผู้อำนวยการ)

   เลขที่ 979/101 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 02-2980365-6 โทรสาร 02-2980365-6

    

  • สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

   สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

   สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 
   นางนพคุณ ธรรมธัชอารี (ผู้จัดการ) 
   ตึกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 8 ชั้น 7 (ห้อง702-703) กระทรวงสาธารณสุข 
   ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
   โทรศัพท์ 02-5913517, 02-5913541 โทรสาร 02-5914125

  • สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

   สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

   นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร (ผู้อำนวยการ)

   เลขที่ 979/103-104 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 02-2980405-8 โทรสาร 02-2980409

  • ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.)

   ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.)

   แพทย์หญิงทัสนีย์ จันทร์น้อย (ผู้อำนวยการ)

   เลขที่ 979/105 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท์ 02- 2980766 – 67 โทรสาร 02-2980769

  • ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.)

   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.)

   นายแพทย์เทียม อังสาชน (ผู้อำนวยการ)

   ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-8329290 โทรสาร 02-8329291

  • สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

   แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร (ผู้อำนวยการ)

   ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

   โทรศัพท์ 02-4419040-3 ต่อ 15, 32 โทรสาร 02-4419044

  • ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

   รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์  

   ห้อง 517 ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทรศัพท์ : 02-218-6299 โทรสาร : 02-218-6299
   มือถือ : (086)309-5570 , (085)357-7170

  • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

   นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (ผู้อำนวยการ)

   ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5901352, 02-5902364-5 โทรสาร 02-5901498

  • สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

   นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย (ผู้อำนวยการ)

   ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5902366-7 โทรสาร 02-5902385

  • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

   นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์ (หัวหน้าโครงการ)

   ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5904549, 02-5904374-5 โทรสาร 02-5904369

  • สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)

   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)

   นายแพทย์พินิจ ฟ้าอำนวยผล (ผู้อำนวยการ)

   ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4 Plus Building เลขที่ 56/22-24 ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5892490-2 โทรสาร 02-5892493

  • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (ศ.คศน.)

   ศูนย์ประสานงานเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (ศ.คศน.)

   ทันตแพทย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล (ผู้จัดการ)

   อาคารที่ทำการสวนกีฬาสาธารณสุข ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5919378 โทรสาร 02-5919378

  • แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   นางยุวดี คาดการณ์ไกล (ผู้จัดการ)

   เลขที่ 637/1 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ (ใกล้ซอย 3) ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์ 02-9388826 โทรสาร 02-9388864

  • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

    นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (เลขาธิการมูลนิธิฯ)

   1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์ 02-5115855 โทรสาร 02-9392122

  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

   นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช (ประธานมูลนิธิฯ)

   1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์ 02-5114963 โทรสาร 02-5114962

  • สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

   ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ (ผู้จัดการ)

   ชั้น 2 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-5902397

  • สำนักงานความร่วมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำประจำภูมิภาคเอเชีย

   สำนักงานความร่วมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำประจำภูมิภาคเอเชีย

   เภสัชกรหญิงพรพิศ ศิลขวุธท์ / Dr.Dinh Xuan Tung

   ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทรศัพท์ 02-8329212 โทรสาร 02-8329201

  • คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

   ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2832 9252-53
   อีเมลล์ : library@hsri.or.th

   วัตถุประสงค์

   • เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการค้นคว้าและเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
   • เพื่อสร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านระบบสุขภาพของไทย
   • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก และเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ
   • เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ด้านระบบสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด