โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

รูปภาพอธิบายโครงสร้างของ สวรส.

update : พ.ย. 2563