ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน)
 • นพ.โสภณ เมฆธน
  นพ.โสภณ เมฆธน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน)
 • theerapat prayurasiddhi
  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • Assoc. Prof. Soranit Siltharm
  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ดร. สมชาย หาญหิรัญ
  ดร.สมชาย หาญหิรัญ
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • Mrs.Chutinart Wongsuban
  นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
  รองเลขาธิการ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ดร.สุภัทร จำปาทอง
  ดร.สุภัทร จำปาทอง
  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

 • ศาสตราจารย์ วิภาดา คุณาวิกติกุล
  ศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
  รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นพ.สุภกร บัวสาย
  นพ.สุภกร บัวสาย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์
  นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
  ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
  พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
  ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผนงาน
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสารความรู้