ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

 • นายสาธิต ปิตุเตชะ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 2023
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf478.24 KB
 • นายณรงค์ สายวงศ์
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน) โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • นายพิศาล พงศาพิชณ์
  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0 2561 3697
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf298.63 KB
 • นายจุลพงษ์ ทวีศรี
  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3275
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf202.19 KB
 • นายธนู ขวัญเดช
  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2027 9709
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf167.34 KB
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2027 9709
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf68.9 KB
 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 0 2027 9709

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

 • ศ.ดร.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
  ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • รศ.ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf344.62 KB
 • ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โทรศัพท์ 0 2027 9709
  AttachmentSize
  PDF icon Curriculum Vitae.pdf75.23 KB

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9709
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9703
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2027 9708
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9704
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9706
 • ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9705
 • นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
  ผู้จดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2027 9707
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9010
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9027
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสาร โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9034
 • นางสาวกชรัตน์ ขันธประโยชน์
  ห้วหน้าหน่วยการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9020
 • นายวิทพงศ์ สินสูงสุด
  หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9024
 • หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
  หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0 2027 9701 ต่อ 9030