วิจัยระบบสุขภาพ 2563

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-10-07 10:06
แท็ก 
วิจัยระบบสุขภาพ 2563
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล...
จำนวนผู้อ่าน
69

Title:             วิจัยระบบสุขภาพ 2563
Authors:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:   สิงหาคม 2564
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในมิติต่างๆ โดยในแต่ละปี สวรส. มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการ สังคมและชุมชน โดยข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) ของ สวรส. ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 2563 สวรส. ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดทำในรูปแบบ Pocket Book ภายใต้ชื่อ "วิจัยระบบสุขภาพ 2563" ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2563 ของ สวรส. ที่ได้สรุปเนื้อหาสำคัญและไฮไลต์ประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการนำผลวิจัยแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์ สวรส. หวังว่าผลงานวิจัยเหล่านี้ จะถูกนำไปต่อยอดหรือขยายผลการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri

ดาวน์โหลดทั้งฉบับ  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.