คู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-08-06 15:12
แท็ก 
คู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562 Authors: วิมล โรมา...
จำนวนผู้อ่าน
83

Title:             คู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพ
Authors:       สมจิตต์ สินธุชัย และคณะ
Issue Date:   เมษายน 2564
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีจำนวนมากขึ้น เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดใหญ่ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดเล็ก ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 75 จะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย และทั้ง 2 โรคเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำมาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่ง WHO ได้กล่าวว่า หากประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงจะส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดังนั้น การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจึงมีความสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีและก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน

คณะผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพขึ้น โดยคู่มือฉบับนี้ นำเสนอรูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

  1. มั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลง
  2. เข้าถึงเข้าใจโรคของเรา
  3. สื่อสารและตัดสินใจทางสุขภาพ
  4. กำหนดทิศทางปรับเปลี่ยนตนเอง
  5. ปฏิบัติต่อเนื่องสู่ผลลัพธ์สุขภาพดี

ในแต่ละขั้นตอนจะมีแผนกิจกรรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่บุคลากรทางสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

 

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.