คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-10-06 09:34
แท็ก 
คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย Authors: ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, ปรัชญา...
จำนวนผู้อ่าน
423

Title:             คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
Authors:      อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
Issue Date:  Sep-2020
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและเพิ่มกิจกรรมทางกาย การใช้ยา การจัดการความเครียด และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการดูแลรักษาเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง อีกทั้งสามารถจัดการกับภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.