วิจัยระบบสุขภาพ 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-09-30 16:42
แท็ก 
วิจัยระบบสุขภาพ 2562
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: วิจัยระบบสุขภาพ 2563 Authors: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Issue Date: สิงหาคม 2564 Publisher:...
จำนวนผู้อ่าน
639

Title:            วิจัยระบบสุขภาพ 2562
Authors:      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Sep-2020
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นำไปสู่การปฏิบัติ ต้องวางอยู่บนรากฐานองค์ความรู้และเหตุผลที่มาจากการสำรวจและศึกษาข้อมูลโดยการทำวิจัย ซึ่งการวิจัยจะทำให้รู้ถึงสถานการณ์หรือสาเหตุของปัญหา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนผลการวิจัยสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม หรือติดตามประเมินผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
 
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นับเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในระบบสุขภาพ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทการบริหารจัดการให้เกิดงานวิจัยในประเด็นสำคัญต่างๆ ตามองค์ประกอบของระบบสุขภาพ (6 building blocks) รวมทั้งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาระบบสุขภาพ ทั้งในระดับนโยบาย สังคม และชุมชนต่อไป
 
ในปี 2562 สวรส. ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ซึ่ง Pocket Book เล่มนี้ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของ สวรส. ที่ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างสั้น กระชับ และไฮไลท์ประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการนำผลงานวิจัยแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์
 
สวรส. หวังว่าผลงานวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปขยายผลการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.