คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-06-26 09:50
แท็ก 
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: You can do it : designed by disability Authors: ภัทรีพันธ์ พงวัชร์ และคณะ Issue Date: Dec-...
จำนวนผู้อ่าน
99

Title:             คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
Authors:       ซอฟียะห์ นิมะ
Issue Date:   Jun-2020
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระยะเวลาการดำเนินงาน 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพทั้งสามระดับในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.