ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 10 : ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-01-07 13:43
แท็ก 
ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 10 : ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มการวิจัย NCD : วิจัยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรายโรค (disease management approach), ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วย NCD
จำนวนผู้อ่าน
139

Title:             ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 10 : ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Authors:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:   Dec-2019
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะองค์กรวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม ให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการนำเสนอและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกาย ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งนำไปสู่การห่างไกลโรคโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อาทิ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ฯลฯ

หนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 10: ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีพระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกายให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่ม NCD ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคัดเลือกผลงานเด่นและต่อยอดการพัฒนา รวมทั้งได้สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรค NCD เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

Download :       hs2525.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.