การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-12-17 12:00
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562
จำนวนผู้อ่าน
204

Title:             การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562
Authors:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:   Nov-2019
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 : สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารแผนงานประชากรข้ามชาติ (Migrant Health) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2017-2021 (WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานสำนักงานประเทศไทย (IOM) ตลอดจนสถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการที่มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชากรข้ามชาติและประชากรกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติ ในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์งานวิจัยในภาพรวมของประเทศได้ การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติครั้งนี้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ และรับฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว รวมทั้งรับฟังการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้นำเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 41 บทความ คณะผู้จัดประชุมหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นช่องทางสำหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพประชากรข้ามชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสุขภาพประชากรข้ามชาติต่อไป

 

Download :       hs2521.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.