สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2021-02-25 15:18
แท็ก 
สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพของประชากรเคลื่อนย้ายถิ่นในประเทศไทยระดับชาติ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางความร่วมมือของเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชากรเคลื่อนย้ายถิ่นในอนาคต
จำนวนผู้อ่าน
30

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด นอกจากนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด และกำหนดให้ภายในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป และตั้งเป้า 90 คะแนน ภายในปี 2580 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ ปราศจากคอร์รัปชัน รวมทั้งพัฒนาการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

          โดยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 ตลอดจนร่วมแสดงพลังสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตของชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สวรส. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ รวมทั้งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน บริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง และถึงแม้ว่าในปี 2563 สวรส.ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA 90.67 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับที่สูงมาก แต่ สวรส.ยังคงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน

          ทั้งนี้หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ฯ ยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ เปิดหน้าต่าง ITA : IIT” โดย น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวก ภายใต้แนวคิด More open, more transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 • สวรส.-สช.-สรพ.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.