สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-02-18 16:57
แท็ก 
สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ความแออัดในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยรอรับบริการนาน ยังคงเป็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศมีจำนวน 152,428,645 ครั้ง/ปี ในปี 2552 และเพิ่มสูงขึ้นทุกปีถึง 220,063,238 ครั้ง/ปี ซึ่งความแออัดส่งผลต่อระยะเวลาในการรอรับบริการ การเข้าถึงการตรวจรักษา คุณภาพในการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ป่วย
จำนวนผู้อ่าน
52

          องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International) เผยผลข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index: CPI ค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ และได้ค่าเฉลี่ยดัชนีที่ 36 (จากคะแนนเต็ม 100) (ปี 2018 อยู่ในอันดับที่ 99 ค่าเฉลี่ยดัชนีที่ 36 : หมายเหตุ ประเทศที่อันดับตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีการคอร์รัปชั่นมาก) ส่วนประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ในปีนี้ มี 2 ประเทศ ซึ่งได้อันดับ 1 ร่วมกันในฐานะประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดคือ นิวซีแลนด์และเดนมาร์ค (ได้ 87 คะแนนจาก 100 คะแนน) ปัจจุบันคะแนน CPI ยังเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ เนื่องจากการทุจริตนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนความเสี่ยงในการเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจต่างๆ ตลอดจนส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย

          โดยเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการ สวรส. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 ตลอดจนร่วมแสดงพลังสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตของชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

          ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สวรส.ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ รวมทั้งเน้นการปฏิบัติที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง และถึงแม้ว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา สวรส.ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA อยู่ในระดับที่สูงมาก แต่ สวรส.ยังคงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

          ทั้งนี้สาระสำคัญภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ที่ทั้ง 3 หน่วยงานยึดปฏิบัติร่วมกัน ระบุถึงการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ ตลอดจนการดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดและปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน

          นอกจากนี้ในงานยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อ “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม” โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสามารถแยกแยะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด คิดได้ อายเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อความทุจริต ไม่รับสินบน ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรมได้

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 • สวรส.-สช.-สรพ.จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมสุจริต คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.