สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-11-27 17:24
แท็ก 
สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่นับวันจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นในด้านสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพของประเทศ พบว่า คนไทยเป็นโรค NCD ประมาณ 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละเกือบ 300,000 คน และสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จำนวนผู้อ่าน
85

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Implementation Science School พร้อมจัดประชุมวิชาการ GACD Annual Scientific Meeting 2019 เมื่อวันที่ 5-15 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases, NCD) กับนานาประเทศที่เป็นเครือข่าย Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ของสถาบันวิจัยด้านสุขภาพ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศในแถบทวีปต่างๆ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ บราซิล อังกฤษ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการทำวิจัยให้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Implementation Research) โดยหลักสูตรการอบรมเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้การทำวิจัย Implementation Research กระบวนการนำ Implementation Science มาใช้ในงานวิจัย ตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ การประเมิน และสรุปผลการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในบริบทของแต่ละประเทศ และในด้านของการประชุมวิชาการเครือข่าย GACD ทำให้ประเทศสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้แทนแหล่งทุนของประเทศสมาชิกในด้านงานวิจัยระหว่างประเทศในอนาคต  

          Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) เป็นการรวมกลุ่มของผู้สนับสนุนทุนวิจัยของประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมกับประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางานวิจัย ให้ทุนสนับสนุน และสร้างนักวิจัย เพื่อนำการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง GACD จะจัดให้มีการประชุมประจำปี โดยในปีนี้ประเทศไทย โดย สวรส.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การประชุมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประชุมอบรมที่จัดรูปแบบเหมือนโรงเรียนที่เปิดอบรมพัฒนานักวิจัย ส่วนที่สองเป็นการประชุมคณะกรรมการบอร์ดบริหารของ GACD เพื่อกำหนดทิศทางของเครือข่าย GACD ในอนาคต และส่วนที่สาม เป็นการประชุมประชาคมวิจัยของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิจัย แหล่งทุน ผู้กำหนดนโยบาย ฯลฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่อง NCD โดยมุ่งเน้นงานวิจัย Implementation Research รวมถึงการขยายผลของงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริงได้ กับนักวิจัยและแหล่งทุนต่างๆ

          “การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้พัฒนาความก้าวหน้าด้านการวิจัย และขยายเครือข่ายระดับนานาชาติแล้ว ในส่วนของโรงเรียนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  สวรส.และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมนักวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการทำวิจัยกับประเทศใกล้เคียงที่มีสภาพปัญหาและลักษณะของประชากรคล้ายๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบการวิจัยสำหรับภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ สร้างระบบวิจัย พัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ตลอดจนการส่งต่องานวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อการพัฒนาไปเป็นนโยบายสร้างสุขภาพให้กับประชาชนไปพร้อมกัน ซึ่ง สวรส.จะประสานความร่วมมือและดำเนินการคู่ขนานร่วมไปกับกระทรวงต่างประเทศในเรื่องนี้ ในระยะต่อไป” นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าว

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.