สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-11-27 17:24
แท็ก 
สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
In light of media reports regarding the mismanagement of HSRI research programs funded by the International Development Research Center (IDRC), Canada resulting in increased risk and lack of transparency in project operations, Health Systems Research Institute (HSRI)’s Board of Directors established and appointed the Audit Subcommittee, chaired by Asst. Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra, to investigate these allegations.
จำนวนผู้อ่าน
53

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Implementation Science School พร้อมจัดประชุมวิชาการ GACD Annual Scientific Meeting 2019 เมื่อวันที่ 5-15 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases, NCD) กับนานาประเทศที่เป็นเครือข่าย Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ของสถาบันวิจัยด้านสุขภาพ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศในแถบทวีปต่างๆ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ บราซิล อังกฤษ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการทำวิจัยให้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Implementation Research) โดยหลักสูตรการอบรมเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้การทำวิจัย Implementation Research กระบวนการนำ Implementation Science มาใช้ในงานวิจัย ตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์ การประเมิน และสรุปผลการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในบริบทของแต่ละประเทศ และในด้านของการประชุมวิชาการเครือข่าย GACD ทำให้ประเทศสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้แทนแหล่งทุนของประเทศสมาชิกในด้านงานวิจัยระหว่างประเทศในอนาคต  

          Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) เป็นการรวมกลุ่มของผู้สนับสนุนทุนวิจัยของประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมกับประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางานวิจัย ให้ทุนสนับสนุน และสร้างนักวิจัย เพื่อนำการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง GACD จะจัดให้มีการประชุมประจำปี โดยในปีนี้ประเทศไทย โดย สวรส.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การประชุมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประชุมอบรมที่จัดรูปแบบเหมือนโรงเรียนที่เปิดอบรมพัฒนานักวิจัย ส่วนที่สองเป็นการประชุมคณะกรรมการบอร์ดบริหารของ GACD เพื่อกำหนดทิศทางของเครือข่าย GACD ในอนาคต และส่วนที่สาม เป็นการประชุมประชาคมวิจัยของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิจัย แหล่งทุน ผู้กำหนดนโยบาย ฯลฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่อง NCD โดยมุ่งเน้นงานวิจัย Implementation Research รวมถึงการขยายผลของงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริงได้ กับนักวิจัยและแหล่งทุนต่างๆ

          “การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากได้พัฒนาความก้าวหน้าด้านการวิจัย และขยายเครือข่ายระดับนานาชาติแล้ว ในส่วนของโรงเรียนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  สวรส.และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรมนักวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการทำวิจัยกับประเทศใกล้เคียงที่มีสภาพปัญหาและลักษณะของประชากรคล้ายๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบการวิจัยสำหรับภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ สร้างระบบวิจัย พัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ตลอดจนการส่งต่องานวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อการพัฒนาไปเป็นนโยบายสร้างสุขภาพให้กับประชาชนไปพร้อมกัน ซึ่ง สวรส.จะประสานความร่วมมือและดำเนินการคู่ขนานร่วมไปกับกระทรวงต่างประเทศในเรื่องนี้ ในระยะต่อไป” นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าว

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”
 • สวรส.ร่วมกับ GACD เครือข่ายวิจัยต่างประเทศ “พัฒนาศักยภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้วิจัยจาก 15 ประเทศ มุ่งยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนานโยบาย แก้ปัญหา NCD ระดับภูมิภาค”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.