รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2020-07-20 13:30
แท็ก 
รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
173.57 KB
ดาวน์โหลด
39 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
96

ความเป็นมา
          หนึ่งในแนวทางการจัดบริการสำหรับคนต่างด้าวเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นมิตรต่อระบบริการสุขภาพ และผู้เข้ารับบริการ คือ ความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง (Financing) ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และสามารถรองรับจำนวนคนไข้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

          ปัจจุบันแหล่งงบประมาณการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับคนต่างด้าวมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) งบประมาณกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวภายใต้ระบบประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว บริหารจัดการโดย 2 หน่วยงานหลัก คือ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับประชากรต่างด้าวภายใต้ระบบประกันสุขภาพ และ
2) งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เช่น งบประมาณแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) งบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ (พ.ศ. 2562) และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (พ.ศ. 2562) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการด้านการบริการสุขภาพ
ต่าง ๆ

          อย่างไรก็ตาม ประชากรต่างด้าวจำนวนมากที่ยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพ จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง อุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงบัตรประกันสุขภาพ คือ 1) เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2) ความเข้าใจในด้านหลักเกณฑ์การขอมีบัตรและสิทธิประโยชน์ของการมีบัตรประกันสุขภาพด้วยข้อจำกัดด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นกรณีมีผู้ป่วยต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประกันใดและไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทั้งหมดได้ ก็จะนำไปสู่ภาระงบประมาณของหน่วยบริการด้วยวิธีสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแล้วแต่กรณี

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
• เน้นผลักดันนโยบายหรือมาตรการภาครัฐที่จะช่วยให้จำนวนประชากรต่างด้าวขึ้นทะเบียนและเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้มากขึ้น
• เพิ่มการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการมีประกันสุขภาพทั้งสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
• มาตรการการมีบัตรประกันสุขภาพควรจัดเตรียมและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

ผู้เขียน : จิราลักษณ์ นนทารักษ์ และคณะวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.