วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-06-30 14:53
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
95.79 KB
ดาวน์โหลด
54 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
631

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ
บริการสุขภาพปฐมภูมิแบบไร้รอยต่อกับความจริงด้านมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ผู้คนมักไม่ตระหนัก โดย บุญชัย กิจสนาโยธิน และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การประเมินรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดขอนแก่น โดย พิทยา ศรีเมือง และคณะ
 2. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริบทคลินิกหมอครอบครัว: กรณีศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดย อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ
 3. ต้นทุนบริการและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ปิยนุช บัตรสูงเนิน
 4. ประเมินนโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลางของกระทรวงสาธารณสุข: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดย ธัญพร ชื่นกลิ่น และคณะ 
 5. ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต โดย นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธ์ สาสัตย์ และ วาสินี วิเศษฤทธิ์ 
 6. สัดส่วน ลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลในโรคติดเชื้อระบบทางหายใจส่วนบนเฉียบพลัน โดย ปัทมาสน์ เรือนเพ็ชร์ และ พิชญานนท์ งามเฉลียว 
 7. กิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย อายุ 0-22 ปี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ และคณะ 
 8. กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจในระบบประกันสังคม: การประยุกต์ใช้เพื่อขยายความคุ้มครองในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ของประเทศไทย โดย สายชล คล้อยเอี่ยม, ณภูมิ สุวรรณภูมิ และ พิสิฐ ศรีรัตนวงศ์  

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.