วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (Vol.14 No.4)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-12-30 11:27
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (Vol.14 No.4)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
96.73 KB
ดาวน์โหลด
54 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
นิพนธ์ต้นฉบับ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง...
จำนวนผู้อ่าน
934

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

เรียนรู้วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพของไทยและโลกจากโควิด-19 โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การสอบสวนโรคในภาวะการระบาดของ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดำเนินการอย่างไร กรณีศึกษาจากผู้ป่วย COVID-19 รายแรกจากยุโรปในประเทศไทย โดย ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์, สุทธนันท์ สุทธชนะ และ ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์ 
 2. การประเมินตนเองของหน่วยบริการปฐมภูมิในการจัดบริการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ 
 3. การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการสั่งใช้ยาซ้ำซ้อนในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ และคณะ
 4. สถานการณ์การจ้างพยาบาลเกษียณอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย วันเพ็ญ แก้วปาน และคณะ 
 5. ผลลัพธ์ด้านคลินิกและตัวชี้วัดทางกายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด: การทบทวนวรรณกรรมของการทบทวนอย่างเป็นระบบ โดย สุวารี เจริญมุขยนันท, ประวิตร เจนวรรธนะกุล และ คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์
 6. กิจกรรมทางกาย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: กรณีศึกษาของ 3 ชุมชนในประเทศไทย โดย ฐิติกร โตโพธิ์ไทย และคณะ 

บทปริทัศน์

 1. บทเรียนจากการพัฒนาและนำนโยบายส่งเสริมการก้าวเดินไปปฏิบัติ โดย ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ และ อุดม อัศวุตมางกุร
 2. บทเรียนจากการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง โดย รุ่งทิวา มากอิ่ม, ฐิติกร โตโพธิ์ไทย และ ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.