วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 (Vol.14 No.3)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-09-30 11:15
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 (Vol.14 No.3)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
96.84 KB
ดาวน์โหลด
66 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เตรียมจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” 4-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยคัดเลือกร่วมแสดงภายในงาน
จำนวนผู้อ่าน
696

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

 1. อัตลักษณ์ของระบบและนโยบายสุขภาพไทย โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

บทปริทัศน์

 1. ประเด็นท้าทายของระบบสุขภาพตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน: บทสังเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทย โดย วรารัตน์ ใจชื่น 

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดย ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย กมลวรรณ เขียวนิล และคณะ 
 3. การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561 โดย นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ 
 4. การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ และคณะ 
 5. การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบทางงบประมาณในการให้บริการเพทซีทีของโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่งในประเทศไทย โดย ชนิสา โชติพานิช และคณะ 
 6. ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินในการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงาน โดย ภาวิตา เลาหกุล และคณะ 
 7. ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในสังกัดของกรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษา โดย ขวัญสุดา เชิดชูงาม 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.