วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 (Vol.14 No.2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-06-30 12:44
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 (Vol.14 No.2)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
91.13 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
806

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

 1. ความปกติใหม่ของระบบวิจัยสุขภาพหลังโควิด 19 ระบาดทั่วโลก โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ โดย วิไลลักษณ์ แสงศรี และ จอมขวัญ โยธาสมุทร
 2. การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดย ธนพร บุษบาวไล และคณะ 
 3. การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
 4. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค โดย อรทัย เขียวเจริญ และคณะ 
 5. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก โดย สุชาติ เปี่ยมปรีชา และคณะ
 6. ความถูกต้องของการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน โดย สุนิสา ต๋าจ๊ะ และคณะ 
 7. ความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล โดย อุมารินทร์ คำพูล และคณะ 
 8. นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย อัจฉรา ปุราคม และคณะ 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.